NodeJS · 2020年12月8日 0

NVM 使用

一、安装

windows

下载安装

github直接下载最新安装包 一键安装
https://github.com/coreybutler/nvm-windows/releases
nvm-noinstall.zip:绿色免安装版,但使用时需进行 环境变量配置。
nvm-setup.zip:安装版,推荐使用

修改下载源

nvm安装目录\settings.txt
node_mirror: https://npm.taobao.org/mirrors/node/
npm_mirror: https://npm.taobao.org/mirrors/npm/

linux

下载安装

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.3/install.sh | bash

修改下载源

export NVM_NODEJS_ORG_MIRROR=http://npm.taobao.org/mirrors/node